16512

رویه ارسال

سفارشاتی که طی ساعات اداری به ثبت برسند حداکثر 4 ساعت زمان خواهند برد تا به دست مشتریان ساکن تهران برسند و برای مشتریان سایر شهرستان ها ارسال توسط تی باکس بین 3 تا 5 روز زمان خواهند برد.